Klubi Eesti Kodu aasta peakoosolek / The Eesti Kodu Club AGM

Klubi Eesti Kodu aasta peakoosolek toimub pühapäeval 19. mail kell 14.00. Kõigil tegevliikmetel, kellel liikmekmaks tasutud, on õigus hääletada. Koosoleku kutse ja päevakord on siinjuures. Kohtumiseni 19. mail!
The Eesti Kodu Club AGM will take place on Sunday 19th May at 2 pm. All full members whose subscriptions are up to date are eligible to vote. The invitation to the meeting and the agenda are below. See you on 19th May!

KLUBI EESTI KODU
8 Clifton Villas, Bradford, West Yorkshire, BD8 7BY
Telephone: 01274 544221
e-mail: bradfordestonians@gmail.com

Lugupeetud Klubi Eesti Kodu liige/Dear Eesti Kodu Club Member,
Klubi Eesti Kodu peakoosolek toimub pühapäeval 19. mail 2019 algusega kell 14.00 Eesti Kodu ruumes, 8 Clifton Villas, Bradford, BD8 7BY. The Eesti Kodu Club Annual General Meeting will take place on Sunday 19th May 2019 at 2 pm at the premises of the Eesti Kodu Club.
Päevakord/Agenda
1. Koosoleku avamine /Opening remarks
2. Eelmise koosoleku protokoll 2018/Minutes of AGM 2018
3. Protokolli kinnitamine /Matters arising
4. Aruanded/Reports:
a) Tegevusaruanne/Secretary’s report
b) Laekuri aruanne/Treasurer’s report
c) Revisjoni komisjoni aruanne/Internal auditor’s report
5. Eelarve 2019-2020/Budget 2019-2020
6. Tegevuskava 2019-2020/Action Plan 2019/2020
7. Valimised põhikirja alusel/Elections
Kandidaate on võimalik esitada järgmistele kohtadele/Candidates may be nominated for the following positions:
a) Auliikmed/Honorary members
b) Esimees/Chairperson
c) Abiesimees/Vice chair
d) Sekretär/Secretary
e) Laekur/Treasurer
f) Usaldusmehed/Trustees
g) Juhatuse liikmed/Committee members
h) Revisjoni komisjon/Internal auditors
8. Kohal algatatud küsimused/Any other business

Klubi Eesti Kodu palub tungivalt kõikide tegevliikmete osavõttu. Koosolek on otsustusvõimeline 1/5 liikmete osavõtul. The Eesti Kodu Club requests that all full members try to attend the AGM. The meeting is quorate if 1/5th of the membership is present.
L Oldcorn
Esimees/Chairperson Sekretär*/Secretary * See note below

Juhatuse koosseis 2018/2019 aastal/2018/2019 committee:

L Oldcorn Esimees/Chairperson
H Luts Abiesimees ja usaldumees/ Vice chair and trustee
Sekretär/Secretary *See note below
C Oldcorn Laekur/Treasurer
L Ottan Usaldusmees/Trustee
P Ratnik Usaldusmees/Trustee
M Tendal Usaldusmees/Trustee
R Järvik*
L Key*
H Kranich-Wood*
A Edwards
S Truusa

*2018. aastal valitud sekretäri tagasiastumise tõttu on ülalnimetatud 3 juhatuse liiget jaganud sekretäri kohustusi. Due to the resignation of the elected secretary in 2018, the above 3 committee members have shared the duties of club secretary .