Töötamine Ühendkuningriigis

Kui plaanite alates 1. jaanuarist 2021 Ühendkuningriiki elama või tööle asuda, siis tuleb taotleda elamis- ja tööluba vastavalt UK uue sisserännusüsteemi reeglitele.

Õigus saada miinimumpalka

Selle kohta, kui palju tööandja tunnipalka maksma peab, on kehtestatud eeskirjad. Vähimat summat, mida tööandja on kohustatud maksma, nimetatakse riiklikuks miinimumpalgaks. Miinimumpalga suurus sõltub töötaja vanusest. Infot miinimumpalga kohta leiab valitsuse ametlikult koduleheküljelt.

Tööandja peab andma alati palgatõendi (payslip), kus on kirjas, kui palju töötajale palka on makstud. Tööandja on kohustatud palka maksma ja ta on kohustatud maksma kogu summa. Tööandja võib palgast maha arvata näiteks majutus-, toitlustus-, koolitus- ja transpordikulud ning kulud, mis on seotud reisimisega Ühendkuningriiki. Selle kohta, kui palju tööandja selliseid kulusid palgast maha arvata võib, on olemas teatavad eeskirjad ning on ka kindlaksmääratud minimaalne summa, mida tööandja on kohustatud maksma. On kehtestatud majutuskulude mahaarvamise ülempiir, mida võetakse arvesse, kui arvutatakse, kas töötaja saab riiklikku miinimumpalka.

Väga oluline on meeles pidada, et tööandjal peab palgast majutus- või koolituskulude mahaarvamiseks töötaja kirjalik nõusolek olema. Kuid isegi kui töötaja on selleks oma nõusoleku andnud, ei tohi tööandja ikkagi alampalgast väiksemat palka maksta. Täpsemat infot saab siit.

Maksimaalne töötundide arv nädalas

Ka selle kohta, kui mitu tundi nädalas töötada võib, on olemas eeskirjad. Kui tööandjaga ei ole kirjalikult teisiti kokku lepitud, ei pea töötama rohkem kui 48 tundi nädalas. Samuti on töötajal õigus teha tööpäeva jooksul üks paus ning tal on õigus vabadele päevadele nädalas. Eraldi eeskirjad kehtivad isikute suhtes, kes töötavad põllumajanduses.

Täpsemat infot maksimaalse töötundide arvu kohta leiab siit.

Õigus tervisekaitsele ja ohutusele

Tööandja peab tagama, et koht, kus inimene töötab, on töötamiseks ohutu. See tähendab, et töötingimused on sellised, mis ei tekita vigastusi ega kahjusta tervist.

Kas ma peaksin sõlmima töölepingu?

Selleks, et vältida kõikvõimalikke probleeme, tuleb kindlasti sõlmida tööandjaga tööleping. Tööleping peab sisaldama töötingimusi, töötaja õiguseid ja ka kohustusi. Täpsemat infot töölepingu kohta leiab siit.

Õigus töötamine lõpetada

Kui töötaja ei soovi enam oma töökohal töötada, on tal õigus töölt lahkuda. Mitte kellelgi, sh tööandjal, pole õigust töötajat selles takistada.

Kas tööandja võib töötaja passi/ID-kaarti enda käes hoida?

Tööandjal ega tööhõiveasutusel pole õigust hoida töötaja passi või ID kaarti enda valduses kauem kui üks päev. Kui tööandja hoiab passi enda käes töötaja nõusolekuta, rikub ta seadust.

Probleemid töövahendusfirmadega

Saatkond on kokku puutunud mitme juhtumiga, mil inimene on tulnud Ühendkuningriiki tööle töövahendusfirma kaudu. Sageli on juhtunud, et töövahendusfirma ei ole inimesele pakutava töö kohta õigust rääkinud. Nii on juhtunud, et töötajale makstav palk on oodatust väiksem või töötingimused on halvemad kui lubatud.

Kui töövahendusfirmal ei ole Ühendkuningriigis ühtegi esindust, ei ole tavaliselt võimalik midagi ette võtta. Seetõttu on vaja veenduda, et Eestis töökohti vahendaval firmal on selleks vastav luba olemas. Juhul, kui töövahendusfirma küsib vahendustasu, on see selge märk sellest, et tegemist ei ole ausa pakkumisega. Töövahendusfirma ei tohi nõuda tasu töövahendamise eest.

Enne töövahendusfirmasse pöördumist või pakutavate teenuste vastuvõtmist tuleb veenduda, et kõnealusel firmal on õigus tööturuteenuseid osutada või renditööjõudu vahendada. Töövahendamise õigus on ainult neil eraõiguslikel juriidilistel isikutel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel, kes on registreeritud majandustegevuse registris tööturuteenuse osutajatena või renditööjõu vahendajatena. Seda, kas teenuseid pakkuv juriidiline või füüsiline isik on kantud vastavasse registrisse, saab kontrollida siit:  http://mtr.mkm.ee , valides avalehel vasakul asuvast menüüst „Otsingud – registreeringu otsing” ning seejärel valides “Tegevusala” rippmenüüst „tööturuteenuse osutamine” või “tööturu renditööjõu vahendamine”. Otsinguväljale tuleb kirjutada töövahendusfirma nimi ning pärast otsingu sooritamist kuvatakse ettevõtte andmed, juhul kui see on registris. Kui registris otsitava isiku/firma kohta andmed puuduvad, tähendab see, et ettevõtja tegutseb ebaseaduslikult.

Kuhu pöörduda kui töötaja õigusi rikutakse?

Kui on alust arvata, et töötajale ei ole tagatud tema õigused (näiteks ei maksta kogu palka, mida tal on õigus saada, ei peeta kinni maksimaalsest töötundide arvust, ei võimaldata puhkust jne), tuleks küsida abi. Infot palga ja muude õiguste kohta saab infotelefonilt 0800 917 2368. Infotelefon on tasuta ja konfidentsiaalne.

Lisainfo

Kasulikku infot elamis- ja töötamistingimuste kohta Ühendkuningriigis on võimalik leida ka EURES kodulehelt.